ZK POUGARJE KRAJ zimski2 mali

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 70/97 i 106/97), Osnivačke Skupštine Udruge-Zavičajni klub „Pougarje“ održane 27.03.2001. donijela je

STATUT

UDRUGA – ZAVIČAJNI KLUB „POUGARJE“

I           OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Puni naziv Udruge je: Zavičajni klub „Pougarje“

Članak 2.

Sjedište Udruge je: Cvijete Zuzorić 25, Zagreb

Članak 3.

Udruga djeluje na području Grada Zagreba

Članak 4.

Radi što bolje povezanosti te boljeg rada, Udruga ima namjeru osnivati svoje podružnice i druge ustrojstvene oblike.

II          ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

Članak 5.

Udruga zastupaju i predstavljaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.

III         ZNAK I PEČAT

Članak 6.

Udruga ima svoj znak.

Znak je u obliku štita podjeljen u dva dijela, u prvom dijelu je Crkva koja simbolizira katoličku vjeru, a u drugom kula koja je dokaz bogate prošlosti.

Članak 7.

Udruga ima pečat.

Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm s dvostrukim rubom i natpisom uz rub: Zavičajni klub „Pougarje“, a u sredini Zagreb.

IV        CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 8.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka, unaprijeđivanja i zaštite povijesnih, kulturnih, gospodarskih i ekoloških vrijednosti Pougaraca.

Djelatnosti udruge su:

-       Prikupljanje i predstavljanje jezičnih osobitosti Pougaraca

-       Prikupljanje legendi, predaja, priča, anegdota i sl. sa zavičajnog područja

-       Prikupljanje građe radi rekonstukcije stare pougarske nošnje

-       Povijesna istraživanja (prva pismenost, prvi školovani ljudi)

-       Suradnja sa Pougarcima i njihovim društvima izvan Pougarja

-       Poticanje informativne djelatnosti i izdavanja stručnih časopisa u skladu sa djelatnostima

-       Pomoć socijalno nezbrinutim osobama

-       Organiziranje sportskih, zabavnih i drugih aktivnosti

-       Uspostavljanje suradnje sa drugim hrvatskim društvima u zemlji i inozemstvu

-       Obavljanje drugih djelatnosti u skladu sa propisima     

V         JAVNOST RADA

Članak 9.

Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se pravodobnim izvješćivanjem članova o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima na posebnim skupovima, putem sredstva javnog priopćavanja, te na druge prikladne načine.

VI        ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Članom udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Članovima se izdaje članska izaznica čiji izgleda i sadržaj utvrđuje Upravni odbor svojom odlukom.

Upravni odbor određuje visinu članarine za svaku godinu.

Članak 11.

Prava i obveze članova su:

-       Plaćanje članarine

-       Raditi na ostvarivanju programskih ciljeva Udruge

-       Sudjelovati upravljanju poslovima Udruge

-       Čuvanje i podizanje ugleda Udruge

-       Čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza

Članak 12.

Članstvo u Udruzi prestaje:

-       Dragovoljnim istupanjem

-       Neplaćanjem članarine

-       Isključivanjem

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ako do konca godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju članova iz Udruge donosi Disciplinska komisija.

VII       TIJELA UDRUGE

Članak 13.

Tijela udruge su:

-       Skupština

-       Upravni odbor

-       Disciplinska komisija

SKUPŠTINA

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.

Članak 15.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica održava svake četiri godine.

Sjednicu skupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu ili na prijedlog 1/3 članova Udruge. Ukoliko Upravni odbor u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva ne sazove sjednicu, sazvat će je sam predlagač, te donijeti odluku koja će sadržavati dan, mjesto i dnevni red sjednice.

Članak 16.

Skupštini predsjedava predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi kluba.

Članak 17.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 18.

Skupština Udruge:

-       Utvrđuje politiku razvitka Udruge

-       Donosi i mjenja Statut Udruge

-       Donosi financijski plan i završni račun

-       Donosi i mjenja program rada

-       Bira i razriješuje dužnosti članove Upravnog odbora i Disciplinske komisije

-       Bira i razriješuje dužnosti predsjednika i dopredsjednika Udruge

-       Razmatra i usvaja izvješće o radu Udruge

-       Daje smjernice za rad Udruge

-       Osniva i imenuje odbore, komisije, sl. tjela, prema potrebi, te im utvrđuje zadatke

-       Odlučuje o žalbama članova protiv odluke Disciplinske komisije

-       Odlučuje o prestanku rada Udruge

-       Obavlja i druge poslove određene Zakonom i Statutom

-       Odlučuje o promjen sjedišta adrese Udruge

UPRAVNI ODBOR

Članak 19.

Upravni odbor ima sedam članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine.

Upravni odbor Udruge:

-       Utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna

-       Utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa

-       Podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu

-       Odlučuje o visini članarine

-       Odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva

-       Brine se o informiranju članstva i javnosti

-       Odlučuje o korištenju imovine Udruge

-       Osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanje ciljeva Udruge

-       Obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi. Pravovaljane odluke donosi Upravni odbor na osnovu glasova većine članova odbora.

Članak 20.

Predsjednik Udruge zastupa Udrugu, predsjeda sjednicama Skupštine te odgovara za zakonitost rada Udruge.

Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Predsjednik Udruge:

-       Saziva sjednice Upravnog odbora i predlaže dnevni red

-       Provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Udruge između dvije sjednice Skupština


U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga dopredsjednik.

Članak 21.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi i po svojoj funkciji je član Upravnog odbora.

Tajnik kluba vodi registar članova.

Članak 22.

Upravni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Udruge.

Upravni odbor imenuje predsjednike i članove odbora radnih tijela iz reda članova Udruge.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Članak 23.

Članovi Udruge disciplinski odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom i drugim aktima.

Disciplinska komisija provodi postupak, sastavljena od tri člana, koje bira i opoziva Skupština na mandat od 4 godine.

Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti Upravni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.

U disciplinskom postupku mogu se izreći sljedeće disciplinske mjere:

-       Opomena

-       Isključenje iz Udruge

Odluke se donose većinom članova Disciplinske komisije.

Članak 24.

Protiv odluke Disciplinske komisije može se u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini.

Skupština je dužna riješiti u roku od 30 dana od dana dostave žalbe.

VIII      IMOVINA UDRUGE I NAČIN STJECANJA

Članak 25.

Udruga stječe imovinu:

-       Od članarina

-       Dobrovoljnih priloga i darova

-       Dotacije iz proračuna

-       Iz drugih izvora u skladu sa zakonom

Članak 26.

Imovinu Udruge čine:

-       Novčana sredstva

-       Pokretne stvari

-       Nekretnine

-       Prava i obveze Udruge

IX        PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 27.

Udruga prestaje sa radom u slučaju previđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada Udruge imovina će pripasti Caritasu.

U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

X         PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Status Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova u Skupštini nakon provedbe rasprave.

Članak 29.

Tumačenje odredaba ovoga Statusa daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata daje Upravni odbor Udruge.

U Zagrebu, 27.3.2001.

Predsjednik Udruge
Boro Bubnjić

Share

Jeste li znali...

Jeste li znali
Go to top